Chính sách bảo mật

APP ĐẦU TƯ VÀNG đã ban hành và công bố Chính sách bảo mật thông tin cá nhân nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng với các nội dung sau:

 1. Về việc thu thập thông tin cá nhân: Ban Quản Lý ứng dụng App Đầu tư vàng yêu cầu Khách hàng kê khai các thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, điện thoại.
 2. Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân: App Đầu tư vàng luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp. Do đó, Khách hàng có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân. Ngoài ra, App Đầu tư vàng không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.
 3. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân: Cụm từ “thông tin cá nhân” được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, App Đầu tư vàng lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng: các thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Khách hàng tại App Đầu tư vàng, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động.

 1. Về việc sử dụng thông tin cá nhân: Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và ứng dụng App Đầu tư vàng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống App Đầu tư vàng. App Đầu tư vàng sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và App Đầu tư vàng;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;

Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 1. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba: App Đầu tư vàng không cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Khách hàng có những hành động vi phạm pháp luật.
 2. Quy định về xóa tài khoản

Bạn có thể xóa tài khoản liên quan tới dữ liệu mà Ứng dụng được sử dụng. Các bước để xóa tài khoản của bạn bao gồm:

 • Mở ứng dụng.
 • Đến mục Thông tin tài khoản.
 • Chọn Xóa tài khoản
 1. Nội dung

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn đăng, liên kết, lưu trữ, chia sẻ và cung cấp một số thông tin, văn bản, đồ họa, video hoặc tài liệu khác (“Nội dung”). Bạn chịu trách nhiệm về Nội dung mà bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy và tính phù hợp của Nội dung đó.

Khi đăng Nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ, Bạn cần đảm bảo rằng:

 • Nội dung là của bạn (bạn sở hữu nội dung đó) và/hoặc bạn có quyền sử dụng nội dung đó và quyền cấp cho chúng tôi các quyền và giấy phép như được cung cấp trong các Điều khoản này.
 • Việc đăng Nội dung của bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bất kỳ ai bị phát hiện vi phạm bản quyền.

Bạn giữ lại bất kỳ và tất cả các quyền của mình đối với bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ và bạn chịu trách nhiệm bảo vệ các quyền đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Nội dung mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ. Tuy nhiên, bằng cách đăng Nội dung bằng Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép sử dụng, sửa đổi, thực hiện công khai, hiển thị công khai, tái sản xuất và phân phối Nội dung đó trên và thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền để chúng tôi cung cấp Nội dung của bạn cho những người dùng Dịch vụ khác, những người cũng có thể sử dụng Nội dung của bạn tuân theo các Điều khoản này.

Đầu tư Vàng có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa tất cả Nội dung do người dùng cung cấp.

 1. Những điều bị cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo Điều khoản. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ:

 • Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của quốc gia hoặc quốc tế.
 • Với mục đích khai thác, làm hại hoặc cố gắng khai thác hoặc làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào bằng cách cho chúng xem nội dung không phù hợp hoặc bằng cách khác.
 • Để truyền tải hoặc yêu cầu gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, bao gồm mọi “thư rác”, “thư dây chuyền”, “thư rác” hoặc bất kỳ lời chào mời tương tự nào khác.
 • Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Công ty, nhân viên Công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 • Theo bất kỳ cách nào vi phạm quyền của người khác hoặc theo bất kỳ cách nào là bất hợp pháp, đe dọa, gian lận hoặc có hại hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại nào.
 • Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác nhằm hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc thưởng thức Dịch vụ của bất kỳ ai, hoặc hành vi mà chúng tôi xác định có thể gây hại hoặc xúc phạm Công ty hoặc người dùng Dịch vụ hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
 • Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, làm quá tải, làm hỏng hoặc suy giảm Dịch vụ hoặc cản trở việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác, bao gồm cả khả năng tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua Dịch vụ của họ.
 • Sử dụng bất kỳ robot, nhện hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ.
 • Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ.
 • Giới thiệu bất kỳ vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu nào khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.
 • Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của Dịch vụ, máy chủ lưu trữ Dịch vụ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Dịch vụ.
 • Tấn công Dịch vụ thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây tổn hại hoặc làm sai lệch xếp hạng của Công ty.