1. Home
  2. Diễn biến tâm lý của các NĐT

Thẻ: Diễn biến tâm lý của các NĐT

    Phân tích chuyên sâu thị trường
    VIP Chuyên sâu: Vàng đang cố gắng phá vỡ mô hình biểu đồ Kênh tăng theo biểu đồ 4H

    VIP Chuyên sâu: Vàng đang cố gắng phá vỡ mô hình biểu đồ Kênh tăng theo biểu đồ 4H

    TÓM TẮT NỘI DUNG Giá vàng đã dao động mua bán chủ yếu trên vùng $1850,00 khi PMI Sản xuất của Hoa Kỳ công bố con số yếu hơn dự đoán. Xu hướng đầu tư